• Persondata

  • Cookie

  • Forretningsbetingelser


PERSONDATAPOLITIK

Makerz tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikre vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktoplysninger:

Makerz

Dytmærsken 10 8900 Randers C

Tlf.: +45 51243244 E-mail: kontakt@makerz.dk

CVR-nr.: 40039678

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter: Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, eller dele generel viden om Persondataforordningen med dig.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Du har mulighed for, at afmelde nyhedsbrevet i bunden af en nyhedsbrevs mail. Dette gøres ved at trykke på ”afmeld nyhedsbrev” – herefter slettes din mail fra systemet. Du kan også sende en mail til kontakt@makerz.dk hvis du ønsker at blive slettet fra systemet. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Cookie

Cookies giver websteder mulighed for at genkende dig, når du vender tilbage og kan holde styr på oplysninger, der er specifikke for dig. I overensstemmelse med standardpraksis i internetindustrien kan du lejlighedsvis modtage cookies fra tredjeparter, som du linker til fra vores hjemmeside. Hvis du foretrækker det, kan du indstille din browser til at bede om din tilladelse, før du modtager en cookie. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartscookies, og de er ikke underlagt denne fortrolighedspolitik.

Forretningsbetingelser

1.1 Forretningsbetingelserne gælder for alle ydelser, som Makerz leverer. Betingelserne kan alene fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

2. Arbejdsopgaven 

2.1 Omfanget af opgaven fastlægges ved aftalens indgåelse. Makerz udfører opgaven som en indsatsforpligtelse, og Makerz garanterer ikke et forudbestemt resultat som følge af Makerz ydelser. 2.2 Du som kunde, er ved aftalens indgåelse forpligtet til at opgive alle relevante oplysninger angående virksomheden såsom adresse, CVR-nummer og relevante mailadresser, hvortil korrespondance, materiale og fakturering skal rettes. Ved ændring af ovennævnte oplysninger, skal Makerz have skriftlig meddelelse herom rettidigt. 2.3 Makerz må gerne benytte sig af underleverandører eller eksterne konsulenter til at varetage hele eller dele af opgaven. 2.4 I forbindelse med udførelse af opgaven kan Makerz, om nødvendigt, formidle oplysninger/kontakt mellem dig som kunde og tredjemand, eksempelvis annonceringsvirksomheder.  

3. Priser m.v. 

3.1 Makerz priser for udførelse af opgaven, fastlægges ved aftalens indgåelse. Priser oplyses ekskl. moms. Prisen fastlægges som fast pris, fast månedlig pris, på timebasis eller alternative prismodeller – herunder prismodeller med udgangspunkt i performancebetingelser. Som kunde kan du ved henvendelse til Makerz få oplyst en estimeret forhåndspris. 3.2. Som kunde er du, ud over prisen, forpligtet til at betale omkostninger og udlæg, som Makerz har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. afgifter og gebyrer. Det afhænger af beløbets størrelse, om Makerz udlægger beløbet for dig som kunde, eller om Makerz beder om forudbetaling af beløbet. Makerz vil indgå i dialog med dig som kunde inden, at Makerz afholder større omkostninger eller udlæg som led i udførelsen af opgaven. 3.3. Makerz forbeholder sig ret til at opkræve særskilt honorar/gebyr for support og service, som leveres af Makerz i forbindelse med udførelse af opgaven. Makerz vil indgå i dialog med dig som kunde inden, at Makerz opkræver et større Honorar/gebyr for sådan eventuel support og service. Makerz kan opkræve et sådan særskilt honorar/gebyr forud for eller efter levering af den pågældende support og/eller service. 3.4. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Fakturering for den første måned samt opstartsbetaling sker ved aftalens indgåelse, hvorefter fakturering sker forudgående/løbende for igangværende måned, medmindre andet aftales. 3.5. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler. Yderligere opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse, jf. renteloven. Rykkergebyret kan dog højest opkræves tre gange vedrørende samme ydelse. 3.6 Makerz forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjemand, herunder overdragelse til inkasso ved betalingsmisligholdelse.

4. Reklamation 

4.1 Har du som kunde indsigelser over for Makerz i relation til forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse, skal dette straks meddeles Makerz skriftligt. 4.2 Reklamationen skal indeholde en begrundelse for indsigelserne, som gøres gældende. 4.3 Har Makerz ikke modtaget indsigelsen straks og senest inden 8 dage efter, at du som kunde blev eller burde være blevet bekendt hermed, betragtes ydelsen for leveret rettidigt og mangelfri.

5. Misligholdelse 

5.1 Misligholder du som kunde dine betalingsforpligtelser ved forsinkelse på mere end 30 dage, er Makerz berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ophævelse i dette tilfælde vedrører hele samarbejdsforholdet og ikke blot den misligholdte aftale. 5.2 Forhindres Makerz i at levere den aftalte ydelse, som følge af kundens forhold (fordringshavermora), vil du som kunde fortsat blive faktureret i overensstemmelse med aftalen. 5.2 Misligholder du som kunde dine betalingsforpligtelser ved forsinkelse på mere end 30 dage, er Makerz berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ophævelse i dette tilfælde vedrører hele samarbejdsforholdet og ikke blot den misligholdte aftale. 5.3 Forhindres Makerz i at levere den aftalte ydelse, som følge af kundens forhold (fordringshavermora), vil du som kunde fortsat blive faktureret i overensstemmelse med aftalen.

6. Ansvar 

6.1 Makerz er alene ansvarlig for tab, som følge af Makerz forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. 6.2 Makerz ansvar for følgerne af én skade, kan ikke overstige de seneste tre måneders fakturerede beløb for den pågældende ydelse, som har givet anledning til ansvar. Som følger af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, og uanset om en eller flere af de personer, som Makerz hæfter for, har pådraget sig ansvar, og hvad enten en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet. 6.3 Makerz er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler ved opfyldelse af Makerz forpligtelser i de tilfælde, hvor kundens forhold forhindrer Makerz i at levere den aftalte ydelse efter pkt. 5.3. 6.4 Makerz er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor forsinkelse, fejl eller mangler skyldes forsinkelse, fejl, forstyrrelse eller tilsvarende forhold i kommunikationsinfrastrukturen, herunder hos online annonceringsmedier og eventuelle andre leverandører. 6.5 Makerz er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. driftstab, tidstab, avancetab, tab af data, mistet goodwill og lignende. 6.6 Makerz er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af den aftalte ydelse, i tilfælde af force majeure – herunder ved strejke og lockout, heriblandt ligeledes strejke og lockout blandt Makerz egne medarbejdere og eventuelle underleverandører, udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører, fysisk præstationsumulighed samt tilfælde, hvor opfyldelse af aftalen vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger for Makerz. Ansvarsfritagelsen gælder alene, så længe de ansvarsfritagende forhold forhindrer opfyldelse.

7. Opsigelse 

7.1 Du kan som kunde opsige aftalen med et varsel på løbende måned med tillæg af 1 måned. Opsigelsen skal meddeles Makerz skriftligt. 7.2 Makerz kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned med tillæg af en måned. Opsigelsen skal meddeles Kunden skriftligt. 7.3 Ved kundens opsigelse skal kunden betale Makerz for det indtil udløbet af opsigelsesperioden udførte arbejde samt eventuelt aftalt opstarts betaling.

8. Fortrolighed 

8.1 Makerz er forpligtet til at behandle oplysninger om kunden fortroligt. Benytter Makerz underleverandører eller andre eksterne aktører til opfyldelse af aftalen, vil disse i fornødent omfang ligeledes være forpligtet til at behandle oplysninger om kunden fortroligt. 8.2 Makerz må anvende kundens navn som reference, medmindre kunden skriftligt modsætter sig dette. Makerz må endvidere videregive relevante oplysninger om kunden i tilfælde, hvor dette måtte være påkrævet for opgavens udførelse, herunder eksempelvis i forbindelse med køb af domænenavn eller registreringer eller i kommunikation med underleverandører. 8.3 Kunden er forpligtet til at behandle oplysninger om Makerz forretningsmæssige forhold fortroligt, herunder oplysninger om leverancen, aftalen samt økonomiske forhold.

9. Konkurs

9.1 Måtte kunden på noget tidspunkt i aftalens løbetid 1) standse sin drift, 2) komme under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller 3) træde i likvidation eller tvangsopløsning, vil dette betragtes som væsentlig misligholdelse. Vælger kurator/rekonstruktør/likvidator eller tilsynsførende at indtræde i aftalen uden ugrundet ophold, vil forholdet ikke betragtes som væsentlig misligholdelse.

10. Ændringer 

10.1 Makerz kan ændre forretningsbetingelserne med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til kundens fordel. Herudover ændres forretningsbetingelserne med tre måneders varsel. 10.2 Kunden får direkte besked, når Makerz varsler ændringer, enten i form af en digital besked – f.eks. e-mail – eller et brev. 10.3 Når Makerz varsler ændringer, skal kunden – inden ændringerne træder i kraft – give Makerz besked, hvis kunden ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Gives besked ikke, betragtes dette som accept af ændringerne. 10.4 Makerz gældende forretningsbetingelser, vil til enhver tid fremgå af Makerz hjemmeside.

11. Tvister, lovvalg og værneting 

11.1 Aftalen indgået mellem kunden og Makerz vil være underlagt dansk ret. 11.2 Enhver tvist mellem kunden og Makerz skal først søges bilagt ved forhandlinger mellem parterne. 11.3 I tilfælde af, at parterne ikke kan bilægge tvisten i overensstemmelse med ovenstående punkt, kan tvisten indbringes for domstolene med byretten i København som 1. instans.